Sứu Kiềm Lâu

Xưa, ở nước Tề có Sứu Kiềm Lâu nổi tiếng là chí hiếu. Khi được bổ nhiệm là Thái Thú ở quận Bình Lăng, đến nhậm chức được mười hôm, bỗng Kiềm Lâu thấy tâm thần bàng hoàng, mồ hôi chảy như tắm, biết là nhà có việc chẳng lành, liền xin từ chức. Về đến nhà, mới hay cha đau nặng đã hai ngày.

Thầy thuốc nói hễ người bệnh nặng mà phân đắng thì chữa khỏi, bằng trái lại phân ngọt thì khó chữa. Kiềm Lâu liền nếm thử phân của cha thì thấy ngọt, lòng vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Đêm đêm ông đốt hương nhắm sao Bắc Đẩu mà khấn xin được chết thay cha. Sau ông nằm mơ thấy có một người cầm một thẻ vàng có mấy chữ: “Sắc trời cho bình an”. Quả nhiên ngày hôm sau cha ông được khỏi bệnh.

*Lời bàn (của Sĩ Huỳnh):
Xưa có Sứu Kiềm Lâu hiếu thảo
Nay nhân tình điên đảo đảo điên
Hết rồi những Mục Kiền Liên
Nhị Thập Tứ Hiếu là tiên trên trời…

(Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.