7 phép Bí tích

Tại các nhà thờ, trước giờ lễ, cộng đoàn đều đọc chung nhiều kinh, trong có kinh Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí tích: Thánh Tẩy (Rửa tội), Thêm sức, Thánh Thể, Hòa Giải (Giải Tội), Xức Dầu, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Tại sao gọi là Bí tích? “Bí chính là […]